tiempham

  • Chuyên lĩnh vực: Cho thuê căn hộ dịch vụ

Tài sản

  • 100% Căn hộ

Nhu cầu

  • 100% Cho thuê

Khu vực

  • 50% Quận 10
  • 50% Quận 7

Giới thiệu tiempham

Sắp xếp:

So sánh các bảng liệt kê

So sánh